Regulamin Zawodów Crossfit Brak Barier Battle 2024

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy Zawodów Crossfit – „Brak Barier Battle 2024” dla osób z niepełnosprawnościami (dalej „Zawody”).
 2. Organizatorem Zawodów (dalej „Organizator”) jest:
  Fundacja Brak Barier, której biuro znajduje się przy ul. Mogilskiej 69 A, 31-545 Kraków.
 3. Celem Zawodów jest: popularyzacja sportu i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością,
 4. Zawody odbędą się w sobotę, 22 czerwca 2024 roku, na terenie licencjonowanego Centrum sportowego – Crossfit 72D, ul. Zakopiańska 72D.
 5. Oficjalna strona internetowa zawodów znajduję się pod adresem : battle.brakbarier.org .

2. Uczestnictwo w Zawodach

 1. W Zawodach mogą wziąć udział osoby, które posiadają, aktualne na dzień Zawodów, orzeczenie o niepełnosprawności. W kategorii Team również osoby sprawne, które będą startować w parze z osobą z niepełnosprawnością.
 2. Zawodnicy przypisywani będą do poszczególnych kategorii Zawodów przez Organizatora na podstawie wypełnionego przez Zawodnika formularza zgłoszenia.
 3. Zawodnicy z niepełnosprawnością wykonują wszystkie ćwiczenia poruszając się na wózkach. Jeśli masz niepełnosprawność ruchową, ale nie masz własnego wózka, skontaktuj się z nami (kontakt@brakbarier.org).
 4. Zawodnicy mogą startować w jednej z pięciu kategorii: 
  • Men Open (mężczyźni poruszający się na wózku indywidualnie), 
  • Women Open (kobiety poruszający się na wózku indywidualne), 
  • Men Tetra (mężczyźni z niedowładem czterokończynowym poruszający się na wózku indywidualnie),
  • Men Adaptive Open (mężczyźni chodzący np. po amputacji),
  • Team (pary mieszane: kobieta na wózku + pełnosprawny mężczyzna lub mężczyzna na wózku + pełnosprawna kobieta)
 1. Jeśli z jakiegoś powodu osoba pełnosprawna z Teamu nie mogłaby wziąć udziału w zawodach, osoba na wózku może wziąć udział w konkurencji indywidualnej. W takiej sytuacji prosimy o kontakt minimum 3 dni przed zawodami. 
 2. Opłata startowa: kategorie indywidualne – 20 zł, kategoria Team – 40 zł (za dwie osoby). 

3. Rekrutacja na Zawody

 1. Rekrutacja rozpoczyna się 22 kwietnia 2024 roku, o godzinie 12.00. Zakończenie rekrutacji 24 maja 2024 roku o godzinie 23.00.
 2. W 1 kroku należy  – uzupełnić formularz zgłoszeniowy online:
  • Adaptive Individual   (Men Open, Women Open, Men Tetra, Men Adaptive Open)
  • Team (pary mieszane: kobieta na wózku + pełnosprawny mężczyzna lub mężczyzna na wózku + pełnosprawna kobieta)
 1. W 2 kroku –  należy przelać wpisowe za zawody: kategorie indywidualne – 20 zł, kategoria Team – 40 zł.   
  Numer konta : 50 1020 5558 1111 1522 9860 0080  z tytułem „Wpisowe na zawody – Imię i Nazwisko” lub z tytułem „Wpisowe na zawody – Nazwa Teamu”.
 2. W 3 kroku –  zapoznaj się z Regulaminem Zawodów oraz wypełnij i podpisz dokumenty:
 1. W 4 krok należy przynieś podpisane dokumenty na Zawody.       
 2. Na prośbę Organizatora Zawodnicy mają przedłożyć dokument zaświadczający o ich niepełnosprawności.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość skreślenia Zawodnika z listy startowej, jeżeli w jego opinii udział Zawodnika w Zawodach nie będzie możliwy z uwagi na przeciwwskazania zdrowotne lub inne.

4. Przebieg Zawodów

 1. Odbiór dokumentów i pakietów startowych odbędzie się w godzinach : 8.30 – 9.30 .
 2. Oficjalne rozpoczęcie Zawodów odbędzie się ok. godziny 10.00 .
 3. Zakończenie zawodów ok. godziny 19.00 .
 4. Zawodnicy biorą udział w Zawodach w 3 etapach :
  1. Workout I (eliminacyjny )
  2. Workout II (eliminacyjny )
  3. Workout III (finałowy)
 1. Zawodnicy startują zgodnie z przypisaną kategorią i kolejnością.
 2. Aby przejść do kolejnego etapu Zawodów, Zawodnik musi ukończyć etap poprzedni.
 3. Zadania zostaną przedstawione Zawodnikom dzień wcześniej na nagraniu filmowym oraz podczas odprawy w dniu Zawodów.
 4. Klasyfikacja Zawodników odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów na poszczególnych etapach Zawodów. 
 5. Punktacja przyznawana jest na zasadzie tzw. punktów karnych. Zawodnik, który uzyska najlepszy czas lub wykona największą ilość powtórzeń na danym etapie Zawodów uzyskuje 1 punkt. Kolejni Zawodnicy 2 punkty, 3 punkty itd. Punkty uzyskane z poszczególnych etapów sumują się.
 6. Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostanie 4 Zawodników lub Teamów z każdej kategorii, którzy osiągną najlepszą punktację w etapach eliminacyjnych.
 7. W przypadku uzyskania przez Zawodników tej samej ilości punktów w finale może wystartować więcej Zawodników lub Teamów.
 8. Organizator wyznaczy osoby, które pełnić będą funkcję Sędziów podczas Zawodów.
 9. Zadaniem Sędziego jest dbanie o prawidłowy przebieg. Po każdym etapie Zawodnik musi podpisać kartę sędziowską z wynikiem , co świadczy o akceptacji wyniku.
 10. W przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu przez Zawodnika, Sędzia ma prawo do jego dyskwalifikacji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie tych środków.

5. Obowiązki Organizatora

 1. Organizator, we współpracy z Sędziami i obsługą Zawodów, będzie dbać o prawidłowy przebieg Zawodów.
 2. Wszyscy Zawodnicy zostaną ubezpieczeni przez Organizatora w ramach ubezpieczenia grupowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje Zawodników oraz uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu, czy innych rzeczy należących do Zawodnika.
 4. Organizator zapewnia pakiety startowe dla Zawodników, w skład których wchodzi koszulka, bidon, napoje i przekąska.
 5. Każdy Zawodnik otrzyma obiad w przerwie obiadowej.
 6. Dla Zawodników, którzy uzyskają najlepsze wyniki w każdej kategorii Organizator przewiduje nagrody:
  • 1 miejsce dla każdej kategorii : 1500 zł, statuetka, koło Track Wheel od Rehasense, Bluza od Elite, Kubek i Pendrive Fundacyjny. Możliwe dodatkowe nagrody od innych Partnerów Zawodów.
  • 2 miejsce dla każdej kategorii : 1000 zł, statuetka, Kubek i Pendrive Fundacyjny. Możliwe dodatkowe nagrody od innych Partnerów Zawodów.
  • 3 miejsce dla każdej kategorii : 500 zł, statuetka, Kubek i Pendrive Fundacyjny. Możliwe dodatkowe nagrody od innych Partnerów Zawodów.

 

6. Obowiązki Zawodników

 1. Zawodnicy są zobowiązani przyjechać na miejsce Zawodów o godzinie 8.30 – 9.00 .
 2. Zawodnicy zobowiązują się do respektowania zasad Fair Play i podporządkowania się decyzjom Sędziów na każdym etapie Zawodów.
 3. Zawodnicy startują w Zawodach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę fakt, że uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem kontuzji lub wypadku.
 4. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez Organizatora oraz przestrzegania zasad i regulaminu użytkowania miejsca, w którym odbędą się Zawody.

7. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Zawodach oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W taki przypadku Zawodnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Zawodów, z przyczyn niezależnych od Organizatora. W taki przypadku Zawodnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Zawodnika/czki
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Załącznik nr 4 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Pobierz wszystkie dokumenty w jednym pliku – Pobierz .

Skip to content